MENU

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NAM BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: 09 ĐƯỜNG N25, KP1, P.PHÚ TÂN, TP.THỦ DẦU MỘT, T.BÌNH DƯƠNG

Email: daugianambinhduongmail.com

Điện thoại: 02746544447

Fax:

Website: daugianambinhduong.com

VỤ 68 THỬA ĐẤT THUỘC KDC KP PHÚ TÂN, PHƯỜNG HƯNG CHIẾN, THỊ XÃ BÌNH LONG, BÌNH PHƯỚC

 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          NAM BÌNH DƯƠNG                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              

        Số: 19/2022/TB-ĐGNBD                      Bình Dương, ngày 16 tháng 5 năm 2022

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 09 đường N25, khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Bà Đỗ Ngọc Lan; Địa chỉ: Khu phố 1A, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá: 68 thửa đất thuộc Khu dân cư khu phố Phú Tân, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước (Đấu giá từng thửa đất), cụ thể như sau:

- Thửa đất số: Từ số 92 đến số 159, tờ bản đồ số: 27.

- Địa chỉ: khu phố Phú Tân, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

- Tổng diện tích: 13.869 m2 (Bằng chữ: Mười ba ngàn, tám trăm sáu mươi chín mét vuông).

- Hình thức sử dụng:  Sử dụng riêng.

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Chi tiết từng thửa đất tại Bảng tổng hợp 68 thửa đất đấu giá khu dân cư Khu phố Phú Tân, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

          *Giá khởi điểm:

- Tổng giá khởi điểm của 68 thửa đất đấu giá: 95.211.160.000 đồng (Chín mươi lăm tỷ, hai trăm mười một triệu, một trăm sáu mươi ngàn đồng).

- Giá khởi điểm cụ thể từng thửa đất: tại Bảng tổng hợp 68 thửa đất đấu giá khu dân cư Khu phố Phú Tân, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

         * Lưu ý: Người trúng đấu giá phải tự chịu trách nhiệm nộp tất cả các khoản thuế, phí và lệ phí trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, phí công chứng … (Trừ thuế thu nhập).        

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút ngày 07/6/2022 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương (nộp trực tiếp).

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ/thửa đất.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút ngày 07/6/2022 (trong giờ hành chính) tại khu dân cư Khu phố Phú Tân, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 ngày 07/6/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 09/6/2022. (Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

- Phương thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm của từng thửa đất đấu giá. 

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương theo đúng thời gian quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 10/6/2022.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (Bỏ phiếu nhiều vòng).  

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

-Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 09 đường N25, khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. ĐT: 0274.6544447.

 

BẢNG TỔNG HỢP 68 THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ KHU DÂN CƯ KHU PHỐ PHÚ TÂN, PHƯỜNG HƯNG CHIẾN , THỊ XÃ BÌNH LONG , TỈNH BÌNH PHƯỚC
                 
KHU A
STT Lô đất Địa chỉ thửa đất  Diện tích
(m2)
Đơn giá
(Đồng/m2)
Giá khởi điểm
(Đồng)
Tiền đặt trước 15%
(Đồng)
Ghi chú
Thửa đất Tờ bản đồ
1 Lô số 1 92 27 135.5 15,000,000             2,032,500,000                304,875,000 Góc ngoài
2 Lô số 2 93 27 130.0 14,000,000             1,820,000,000                273,000,000  
3 Lô số 3 94 27 130.0 14,000,000             1,820,000,000                273,000,000  
4 Lô số 4 95 27 130.0 14,000,000             1,820,000,000                273,000,000  
5 Lô số 5 96 27 130.0 14,000,000             1,820,000,000                273,000,000  
6 Lô số 6 97 27 135.5 15,000,000             2,032,500,000                304,875,000 Góc ngoài
7 Lô số 7 98 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
8 Lô số 8 99 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
9 Lô số 9 100 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
10 Lô số 10 101 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
11 Lô số 11 102 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
12 Lô số 12 103 27 195.5 8,000,000             1,564,000,000                234,600,000 Góc trong
13 Lô số 13 104 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
14 Lô số 14 105 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
15 Lô số 15 106 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
16 Lô số 16 107 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
17 Lô số 17 108 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
18 Lô số 18 109 27 195.5 8,000,000             1,564,000,000                234,600,000 Góc trong
Tổng cộng 3,182.0           26,473,000,000    
                 
                 
KHU DÂN CƯ PHÚ TÂN, PHƯỜNG HƯNG CHIẾN , THỊ XÃ BÌNH LONG , TỈNH BÌNH PHƯỚC
                 
KHU B
STT Lô đất Địa chỉ thửa đất  Diện tích
(m2)
Đơn giá
(Đồng/m2)
Giá khởi điểm
(Đồng)
Tiền đặt trước 15%
(Đồng)
Ghi chú
Thửa đất Tờ bản đồ
1 Lô số 1 110 27 135.5 15,000,000             2,032,500,000                304,875,000 Góc ngoài
2 Lô số 2 111 27 130.0 14,000,000             1,820,000,000                273,000,000  
3 Lô số 3 112 27 130.0 14,000,000             1,820,000,000                273,000,000  
4 Lô số 4 113 27 130.0 14,000,000             1,820,000,000                273,000,000  
5 Lô số 5 114 27 130.0 14,000,000             1,820,000,000                273,000,000  
6 Lô số 6 115 27 135.5 15,000,000             2,032,500,000                304,875,000 Góc ngoài
7 Lô số 7 116 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
8 Lô số 8 117 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
9 Lô số 9 118 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
10 Lô số 10 119 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
11 Lô số 11 120 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
12 Lô số 12 121 27 195.5 8,000,000             1,564,000,000                234,600,000 Góc trong
13 Lô số 13 122 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
14 Lô số 14 123 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
15 Lô số 15 124 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
16 Lô số 16 125 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
17 Lô số 17 126 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
18 Lô số 18 127 27 195.5 8,000,000             1,564,000,000                234,600,000 Góc trong
Tổng cộng 3,182.0           26,473,000,000    
                 
                 
KHU DÂN CƯ PHÚ TÂN, PHƯỜNG HƯNG CHIẾN , THỊ XÃ BÌNH LONG , TỈNH BÌNH PHƯỚC
                 
KHU C
STT Lô đất Địa chỉ thửa đất  Diện tích
(m2)
Đơn giá
(Đồng/m2)
Giá khởi điểm
(Đồng)
Tiền đặt trước 15%
(Đồng)
Ghi chú
Thửa đất Tờ bản đồ
1 Lô số 1 128 27 423.4 5,300,000             2,244,020,000                336,603,000  
2 Lô số 2 129 27 387.7 5,400,000             2,093,580,000                314,037,000  
3 Lô số 3 130 27 351.9 5,100,000             1,794,690,000                269,203,500  
4 Lô số 4 131 27 316.0 5,300,000             1,674,800,000                251,220,000  
5 Lô số 5 132 27 280.3 5,000,000             1,401,500,000                210,225,000  
6 Lô số 6 133 27 403.7 5,100,000             2,058,870,000                308,830,500  
7 Lô số 7 134 27 200.0 5,000,000             1,000,000,000                150,000,000  
8 Lô số 8 135 27 200.0 5,000,000             1,000,000,000                150,000,000  
9 Lô số 9 136 27 200.0 5,000,000             1,000,000,000                150,000,000  
10 Lô số 10 137 27 200.0 5,000,000             1,000,000,000                150,000,000  
11 Lô số 11 138 27 200.0 5,000,000             1,000,000,000                150,000,000  
12 Lô số 12 139 27 200.0 5,000,000             1,000,000,000                150,000,000  
13 Lô số 13 140 27 200.0 5,000,000             1,000,000,000                150,000,000  
14 Lô số 14 141 27 200.0 5,000,000             1,000,000,000                150,000,000  
15 Lô số 15 142 27 200.0 5,000,000             1,000,000,000                150,000,000  
16 Lô số 16 143 27 200.0 5,000,000             1,000,000,000                150,000,000  
17 Lô số 17 144 27 293.0 5,400,000             1,582,200,000                237,330,000  
Tổng cộng 4,456.0           22,849,660,000    
                 
                 
KHU DÂN CƯ PHÚ TÂN, PHƯỜNG HƯNG CHIẾN , THỊ XÃ BÌNH LONG , TỈNH BÌNH PHƯỚC
                 
KHU D
STT Lô đất Địa chỉ thửa đất  Diện tích
(m2)
Đơn giá
(Đồng/m2)
Giá khởi điểm
(Đồng)
Tiền đặt trước 15%
(Đồng)
Ghi chú
Thửa đất Tờ bản đồ
1 Lô số 1 145 27 195.5 8,000,000             1,564,000,000                234,600,000 Lô góc
2 Lô số 2 146 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
3 Lô số 3 147 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
4 Lô số 4 148 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
5 Lô số 5 149 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
6 Lô số 6 150 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
7 Lô số 7 151 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
8 Lô số 8 152 27 221.0 7,000,000             1,547,000,000                232,050,000 Lô góc
9 Lô số 9 153 27 195.5 8,000,000             1,564,000,000                234,600,000 Lô góc
10 Lô số 10 154 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
11 Lô số 11 155 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
12 Lô số 12 156 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
13 Lô số 13 157 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
14 Lô số 14 158 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
15 Lô số 15 159 27 237.0 6,500,000             1,540,500,000                231,075,000 Lô góc
Tổng cộng 3,049.0           19,415,500,000    
                 
                 
TỔNG GIÁ KHỞI ĐIỂM CỦA 68 THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ LÀ:         95,211,160,000    

 

Shares:
Tin khác
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: CÂY CAO SU THANH LÝ CỦA CTY CP CS TÂN BIÊN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: CÂY CAO SU THANH LÝ CỦA CTY CP CS TÂN BIÊN

30 tháng Jan, 23
- Tên tài sản đấu giá: Cây cao su thanh lý để trồng tái canh và luân canh năm 2023 của Công ty CP cao su Tân Biên. - Diện tích: 631,35 ha, chi tiết diện tích các lô cây cao su đấu giá theo phụ biểu 1 đính kèm. 4. Giá khởi điểm: 133.714.174.140 đồng (Một trăm ba mươi ba tỷ, bảy trăm mười bốn triệu, một trăm bảy mươi bốn ngàn, một trăm bốn mươi đồng).
Xem chi tiết
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN:  VỤ NGUYỄN THỊ THANH ĐẠM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: VỤ NGUYỄN THỊ THANH ĐẠM

07 tháng Dec, 22
1. Quyền sử dụng đất diện tích 587,2m2 (Đất trồng lúa) thuộc thửa đất số 02, tờ bản đồ số 17 tọa lạc tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất số BE417644, số vào sổ cấp GCN: CH01247 do UBND huyện (nay là thị xã) Tân Uyên cấp ngày 10/6/2011 cho bà Nguyễn Thị Thanh Đạm. 2. Quyền sử dụng đất diện tích 657m2 (Đất trồng cây hàng năm khác) thuộc thửa đất số 16, tờ bản đồ số 18 tọa lạc tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất số CO 019923, số vào sổ cấp GCN: CH09448 do UBND thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cấp ngày 28/12/2018 cho bà Nguyễn Thị Thanh Đạm.
Xem chi tiết
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN:  VỤ 331.20 HA CÂY CAO SU THANH LÝ THUỘC  CTY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: VỤ 331.20 HA CÂY CAO SU THANH LÝ THUỘC CTY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG

05 tháng Dec, 22
Tài sản đấu giá: Gồm 02 gói tài sản cụ thể như sau: 1. Gói 01: 169,38 ha cây cao su thanh lý (76.597 cây) tại Nông trường Minh Hòa, Nông trường Thanh An và Nông trường Trần Văn Lưu thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng. (Chi tiết tài sản tại Bảng tổng hợp cây cao su thanh lý đấu giá để chuẩn bị công tác tái canh năm 2023 của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng). *Giá khởi điểm: 32.734.000.000 đồng (Ba mươi hai tỷ, bảy trăm ba mươi bốn triệu đồng). 2. Gói 02: 161,82 ha cây cao su thanh lý (72.361 cây) tại Nông trường Trần Văn Lưu thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng. (Chi tiết tài sản tại Bảng tổng hợp cây cao su thanh lý đấu giá để chuẩn bị công tác tái canh năm 2023 của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng). *Giá khởi điểm: 29.952.000.000 đồng (Hai mươi chín tỷ, chín trăm năm mươi hai triệu đồng). *Lưu ý: Giá trên là giá bán trọn cả gói, giá trên chưa bao gồm các loại thuế. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có).
Xem chi tiết
VỤ 02 LÔ TÀI SẢN LÀ HÀNG HÓA CÁC LOẠI BỊ TỊCH THU DO VPHC CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

VỤ 02 LÔ TÀI SẢN LÀ HÀNG HÓA CÁC LOẠI BỊ TỊCH THU DO VPHC CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

30 tháng Nov, 22
Tài sản đấu giá: Gồm 02 lô tài sản, cụ thể như sau: 1. Lô 01: 01 lô tài sản gồm 07 tang vật là máy bơm nước ly tâm dưới – 160W AP 5400, do Trung Quốc sản xuất; máy bơm nước chạy điện – 1.5 DK 24, do Trung Quốc sản xuất; máy bơm nước chạy điện – 1 DK 18, do Trung Quốc sản xuất (Chi tiết tài sản theo Quyết định số 976/QĐ-QLTT ngày 02/11/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương). *Giá khởi điểm: 11.000.000 đồng (Mười một triệu đồng). 2. Lô 02: 01 lô tài sản gồm 13 tang vật là bình đựng nước RO-4.0G do Trung Quốc sản xuất; bình đựng nước RO-3.2G do Trung Quốc sản xuất (Chi tiết tài sản theo Quyết định số 977/QĐ-QLTT ngày 02/11/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương). *Giá khởi điểm: 13.250.000 đồng (Mười ba triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng).
Xem chi tiết
VỤ 02 LÔ TÀI SẢN LÀ HÀNG HÓA CÁC LOẠI BỊ TỊCH THU DO VPHC CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

VỤ 02 LÔ TÀI SẢN LÀ HÀNG HÓA CÁC LOẠI BỊ TỊCH THU DO VPHC CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

14 tháng Nov, 22
Tài sản đấu giá: Gồm 02 lô tài sản, cụ thể như sau: 1. Lô 01: 01 lô tài sản gồm 07 tang vật là máy bơm nước ly tâm dưới – 160W AP 5400, do Trung Quốc sản xuất; máy bơm nước chạy điện – 1.5 DK 24, do Trung Quốc sản xuất; máy bơm nước chạy điện – 1 DK 18, do Trung Quốc sản xuất (Chi tiết tài sản theo Quyết định số 976/QĐ-QLTT ngày 02/11/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương). *Giá khởi điểm: 11.000.000 đồng (Mười một triệu đồng). 2. Lô 02: 01 lô tài sản gồm 13 tang vật là bình đựng nước RO-4.0G do Trung Quốc sản xuất; bình đựng nước RO-3.2G do Trung Quốc sản xuất (Chi tiết tài sản theo Quyết định số 977/QĐ-QLTT ngày 02/11/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương). *Giá khởi điểm: 13.250.000 đồng (Mười ba triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng). Bước giá: Lô 01: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng); Lô 02: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng).
Xem chi tiết
VỤ LÔ TÀI SẢN LÀ HÀNG HÓA CÁC LOẠI BỊ TỊCH THU DO VPHC CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

VỤ LÔ TÀI SẢN LÀ HÀNG HÓA CÁC LOẠI BỊ TỊCH THU DO VPHC CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

04 tháng Nov, 22
Tài sản đấu giá: 01 lô tài sản gồm 644 tang vật là đèn Led, bầu hơi xe máy cày, cao su gầm xe tải… (Chi tiết tài sản theo Quyết định số 809/QĐ-QLTT ngày 30/9/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương). *Giá khởi điểm: 67.801.000 đồng (Sáu mươi bảy triệu, tám trăm lẻ một ngàn đồng).
Xem chi tiết
VỤ 01 Lô tài sản bảo đảm của Ngân hàng BIDV Việt Nam – CN Bình Dương

VỤ 01 Lô tài sản bảo đảm của Ngân hàng BIDV Việt Nam – CN Bình Dương

21 tháng Oct, 22
Tài sản đấu giá: 01 lô tài sản, cụ thể như sau: - 01 (một) bộ máy cắt CNC, Hypertherm 3000. - 01 (một) cái máy khoan cần trục. - 01 (một) hệ thống cẩu trục 15T. Chi tiết tài sản tại Chứng thư thẩm định giá số 826/CT-ĐNI ngày 29/3/2022 của Công ty Cổ phần thẩm định giá Đồng Nai. *Giá khởi điểm: 964.896.000 đồng (Chín trăm sáu mươi bốn triệu, tám trăm chín mươi sáu ngàn đồng).
Xem chi tiết
VỤ 02 LÔ TÀI SẢN LÀ HÀNG HÓA CÁC LOẠI BỊ TỊCH THU DO VPHC CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

VỤ 02 LÔ TÀI SẢN LÀ HÀNG HÓA CÁC LOẠI BỊ TỊCH THU DO VPHC CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

19 tháng Oct, 22
Tài sản đấu giá: Gồm 02 lô tài sản, cụ thể như sau: 1. Lô 01: 01 lô tài sản gồm 644 tang vật là đèn Led, bầu hơi xe máy cày, cao su gầm xe tải… (Chi tiết tài sản theo Quyết định số 809/QĐ-QLTT ngày 30/9/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương). *Giá khởi điểm: 67.801.000 đồng (Sáu mươi bảy triệu, tám trăm lẻ một ngàn đồng). 2. Lô 02: 01 lô tài sản gồm 23 tang vật là máy in ngày tháng, máy đóng màng co, máy dán siu thủ công (Chi tiết tài sản theo Quyết định số 810/QĐ-QLTT ngày 30/9/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương). *Giá khởi điểm: 12.090.000 đồng (Mười hai triệu, không trăm chín mươi ngàn đồng). Bước giá: Lô 01: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng); Lô 02: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng).
Xem chi tiết
VỤ: CÂY TRÀM, CÂY XÀ CỪ, CÂY SAO, CÂY DẦU CỦA PHÒNG TC - KH TX TÂN UYÊN

VỤ: CÂY TRÀM, CÂY XÀ CỪ, CÂY SAO, CÂY DẦU CỦA PHÒNG TC - KH TX TÂN UYÊN

26 tháng Sep, 22
Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Tân Uyên; Địa chỉ: Khu phố 2, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Tài sản đấu giá: 93 cây gồm: 76 cây tràm bông vàng (10 cây chết khô, 66 cây xanh) có đường kính trung bình khoảng từ 10,8cm – 60cm, chiều cao trung bình 11,5m; 12 cây xà cừ có đường kính trung bình khoảng từ 8cm – 44,9cm, chiều cao trung bình 8m; 02 cây sao có đường kính trung bình khoảng từ 9cm – 13cm, chiều cao trung bình 3,5m; 03 cây dầu có đường kính trung bình khoảng từ 8cm – 10,8cm, chiều cao trung bình 4m. *Giá khởi điểm: 105.851.500 đồng (Một trăm lẻ năm triệu, tám trăm năm mươi mốt ngàn, năm trăm đồng).
Xem chi tiết
iconTìm kiếm
iconThông tin - thông báo
Đăng ký nhận thông tin đấu giá

Hãy để địa chỉ email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi

Zalo
favebook