MENU

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NAM BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: 09 ĐƯỜNG N25, KP1, P.PHÚ TÂN, TP.THỦ DẦU MỘT, T.BÌNH DƯƠNG

Email: daugianambinhduongmail.com

Điện thoại: 02746544447

Fax:

Website: daugianambinhduong.com

VỤ 68 THỬA ĐẤT THUỘC KDC KP PHÚ TÂN, PHƯỜNG HƯNG CHIẾN, THỊ XÃ BÌNH LONG, BÌNH PHƯỚC

 CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          NAM BÌNH DƯƠNG                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              

        Số: 19/2022/TB-ĐGNBD                      Bình Dương, ngày 16 tháng 5 năm 2022

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 09 đường N25, khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Bà Đỗ Ngọc Lan; Địa chỉ: Khu phố 1A, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá: 68 thửa đất thuộc Khu dân cư khu phố Phú Tân, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước (Đấu giá từng thửa đất), cụ thể như sau:

- Thửa đất số: Từ số 92 đến số 159, tờ bản đồ số: 27.

- Địa chỉ: khu phố Phú Tân, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

- Tổng diện tích: 13.869 m2 (Bằng chữ: Mười ba ngàn, tám trăm sáu mươi chín mét vuông).

- Hình thức sử dụng:  Sử dụng riêng.

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Chi tiết từng thửa đất tại Bảng tổng hợp 68 thửa đất đấu giá khu dân cư Khu phố Phú Tân, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

          *Giá khởi điểm:

- Tổng giá khởi điểm của 68 thửa đất đấu giá: 95.211.160.000 đồng (Chín mươi lăm tỷ, hai trăm mười một triệu, một trăm sáu mươi ngàn đồng).

- Giá khởi điểm cụ thể từng thửa đất: tại Bảng tổng hợp 68 thửa đất đấu giá khu dân cư Khu phố Phú Tân, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

         * Lưu ý: Người trúng đấu giá phải tự chịu trách nhiệm nộp tất cả các khoản thuế, phí và lệ phí trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, phí công chứng … (Trừ thuế thu nhập).        

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút ngày 07/6/2022 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương (nộp trực tiếp).

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ/thửa đất.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút ngày 07/6/2022 (trong giờ hành chính) tại khu dân cư Khu phố Phú Tân, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 ngày 07/6/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 09/6/2022. (Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

- Phương thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm của từng thửa đất đấu giá. 

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương theo đúng thời gian quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 10/6/2022.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (Bỏ phiếu nhiều vòng).  

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

-Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 09 đường N25, khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. ĐT: 0274.6544447.

 

BẢNG TỔNG HỢP 68 THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ KHU DÂN CƯ KHU PHỐ PHÚ TÂN, PHƯỜNG HƯNG CHIẾN , THỊ XÃ BÌNH LONG , TỈNH BÌNH PHƯỚC
                 
KHU A
STT Lô đất Địa chỉ thửa đất  Diện tích
(m2)
Đơn giá
(Đồng/m2)
Giá khởi điểm
(Đồng)
Tiền đặt trước 15%
(Đồng)
Ghi chú
Thửa đất Tờ bản đồ
1 Lô số 1 92 27 135.5 15,000,000             2,032,500,000                304,875,000 Góc ngoài
2 Lô số 2 93 27 130.0 14,000,000             1,820,000,000                273,000,000  
3 Lô số 3 94 27 130.0 14,000,000             1,820,000,000                273,000,000  
4 Lô số 4 95 27 130.0 14,000,000             1,820,000,000                273,000,000  
5 Lô số 5 96 27 130.0 14,000,000             1,820,000,000                273,000,000  
6 Lô số 6 97 27 135.5 15,000,000             2,032,500,000                304,875,000 Góc ngoài
7 Lô số 7 98 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
8 Lô số 8 99 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
9 Lô số 9 100 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
10 Lô số 10 101 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
11 Lô số 11 102 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
12 Lô số 12 103 27 195.5 8,000,000             1,564,000,000                234,600,000 Góc trong
13 Lô số 13 104 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
14 Lô số 14 105 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
15 Lô số 15 106 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
16 Lô số 16 107 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
17 Lô số 17 108 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
18 Lô số 18 109 27 195.5 8,000,000             1,564,000,000                234,600,000 Góc trong
Tổng cộng 3,182.0           26,473,000,000    
                 
                 
KHU DÂN CƯ PHÚ TÂN, PHƯỜNG HƯNG CHIẾN , THỊ XÃ BÌNH LONG , TỈNH BÌNH PHƯỚC
                 
KHU B
STT Lô đất Địa chỉ thửa đất  Diện tích
(m2)
Đơn giá
(Đồng/m2)
Giá khởi điểm
(Đồng)
Tiền đặt trước 15%
(Đồng)
Ghi chú
Thửa đất Tờ bản đồ
1 Lô số 1 110 27 135.5 15,000,000             2,032,500,000                304,875,000 Góc ngoài
2 Lô số 2 111 27 130.0 14,000,000             1,820,000,000                273,000,000  
3 Lô số 3 112 27 130.0 14,000,000             1,820,000,000                273,000,000  
4 Lô số 4 113 27 130.0 14,000,000             1,820,000,000                273,000,000  
5 Lô số 5 114 27 130.0 14,000,000             1,820,000,000                273,000,000  
6 Lô số 6 115 27 135.5 15,000,000             2,032,500,000                304,875,000 Góc ngoài
7 Lô số 7 116 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
8 Lô số 8 117 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
9 Lô số 9 118 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
10 Lô số 10 119 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
11 Lô số 11 120 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
12 Lô số 12 121 27 195.5 8,000,000             1,564,000,000                234,600,000 Góc trong
13 Lô số 13 122 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
14 Lô số 14 123 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
15 Lô số 15 124 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
16 Lô số 16 125 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
17 Lô số 17 126 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
18 Lô số 18 127 27 195.5 8,000,000             1,564,000,000                234,600,000 Góc trong
Tổng cộng 3,182.0           26,473,000,000    
                 
                 
KHU DÂN CƯ PHÚ TÂN, PHƯỜNG HƯNG CHIẾN , THỊ XÃ BÌNH LONG , TỈNH BÌNH PHƯỚC
                 
KHU C
STT Lô đất Địa chỉ thửa đất  Diện tích
(m2)
Đơn giá
(Đồng/m2)
Giá khởi điểm
(Đồng)
Tiền đặt trước 15%
(Đồng)
Ghi chú
Thửa đất Tờ bản đồ
1 Lô số 1 128 27 423.4 5,300,000             2,244,020,000                336,603,000  
2 Lô số 2 129 27 387.7 5,400,000             2,093,580,000                314,037,000  
3 Lô số 3 130 27 351.9 5,100,000             1,794,690,000                269,203,500  
4 Lô số 4 131 27 316.0 5,300,000             1,674,800,000                251,220,000  
5 Lô số 5 132 27 280.3 5,000,000             1,401,500,000                210,225,000  
6 Lô số 6 133 27 403.7 5,100,000             2,058,870,000                308,830,500  
7 Lô số 7 134 27 200.0 5,000,000             1,000,000,000                150,000,000  
8 Lô số 8 135 27 200.0 5,000,000             1,000,000,000                150,000,000  
9 Lô số 9 136 27 200.0 5,000,000             1,000,000,000                150,000,000  
10 Lô số 10 137 27 200.0 5,000,000             1,000,000,000                150,000,000  
11 Lô số 11 138 27 200.0 5,000,000             1,000,000,000                150,000,000  
12 Lô số 12 139 27 200.0 5,000,000             1,000,000,000                150,000,000  
13 Lô số 13 140 27 200.0 5,000,000             1,000,000,000                150,000,000  
14 Lô số 14 141 27 200.0 5,000,000             1,000,000,000                150,000,000  
15 Lô số 15 142 27 200.0 5,000,000             1,000,000,000                150,000,000  
16 Lô số 16 143 27 200.0 5,000,000             1,000,000,000                150,000,000  
17 Lô số 17 144 27 293.0 5,400,000             1,582,200,000                237,330,000  
Tổng cộng 4,456.0           22,849,660,000    
                 
                 
KHU DÂN CƯ PHÚ TÂN, PHƯỜNG HƯNG CHIẾN , THỊ XÃ BÌNH LONG , TỈNH BÌNH PHƯỚC
                 
KHU D
STT Lô đất Địa chỉ thửa đất  Diện tích
(m2)
Đơn giá
(Đồng/m2)
Giá khởi điểm
(Đồng)
Tiền đặt trước 15%
(Đồng)
Ghi chú
Thửa đất Tờ bản đồ
1 Lô số 1 145 27 195.5 8,000,000             1,564,000,000                234,600,000 Lô góc
2 Lô số 2 146 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
3 Lô số 3 147 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
4 Lô số 4 148 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
5 Lô số 5 149 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
6 Lô số 6 150 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
7 Lô số 7 151 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
8 Lô số 8 152 27 221.0 7,000,000             1,547,000,000                232,050,000 Lô góc
9 Lô số 9 153 27 195.5 8,000,000             1,564,000,000                234,600,000 Lô góc
10 Lô số 10 154 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
11 Lô số 11 155 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
12 Lô số 12 156 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
13 Lô số 13 157 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
14 Lô số 14 158 27 200.0 6,000,000             1,200,000,000                180,000,000  
15 Lô số 15 159 27 237.0 6,500,000             1,540,500,000                231,075,000 Lô góc
Tổng cộng 3,049.0           19,415,500,000    
                 
                 
TỔNG GIÁ KHỞI ĐIỂM CỦA 68 THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ LÀ:         95,211,160,000    

 

Shares:
Tin khác
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN:  VỤ 01 LÔ TÀI SẢN GỒM 217 THÙNG NƯỚC TĂNG LỰC NHÃN HIỆU REDBULL

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: VỤ 01 LÔ TÀI SẢN GỒM 217 THÙNG NƯỚC TĂNG LỰC NHÃN HIỆU REDBULL

06 tháng Sep, 23
01 lô tài sản gồm: 217 thùng nước tăng lực nhãn hiệu Redbull (24 lon/thùng, 1 lon 250ml) là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được tịch thu tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 1272/QĐ-XPHC ngày 18/4/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Thuận An.
Xem chi tiết
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN:  VỤ 1.282 TANG VẬT BỊ TỊCH THU CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: VỤ 1.282 TANG VẬT BỊ TỊCH THU CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

22 tháng May, 23
Tài sản đấu giá: 01 lô tài sản gồm 1.282 tang vật VPHC bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo các Quyết định số 262/QĐ-QLTTBD; 272/QĐ-QLTTBD; 273/QĐ-QLTTBD; 274/QĐ-QLTTBD; 275/QĐ-QLTTBD; 276/QĐ-QLTTBD; 277/QĐ-QLTTBD; 278/QĐ-QLTTBD cùng ngày 06/4/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương là túi đựng bằng vải màu xanh thể thao dùng để đeo hiệu Chinoiserie do Trung Quốc sản xuất, giấy in do Trung Quốc sản xuất, lưới máy lạnh do nước ngoài sản xuất và điều khiển máy lạnh đa năng hiệu Aqua do nước ngoài sản xuất, dép hiệu Havaianas – Brazil, bình đựng nước các loại do Trung Quốc sản xuất, máy bơm nước các loại do Trung Quốc sản xuất, vali nhựa các loại, giấy tô màu hiệu Superdots do Trung Quốc sản xuất. *Giá khởi điểm: 73.186.000 đồng (Bảy mươi ba triệu, một trăm tám mươi sáu ngàn đồng).
Xem chi tiết
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN:  VỤ 4.941 TANG VẬT BỊ TỊCH THU CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: VỤ 4.941 TANG VẬT BỊ TỊCH THU CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

22 tháng May, 23
Tài sản đấu giá: 01 lô tài sản gồm 4.941 tang vật VPHC bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo các Quyết định số 260/QĐ-QLTT; 261/QĐ-QLTT; 263/QĐ-QLTT; 264/QĐ-QLTT ngày 06/4/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương là bạc đạn ô tô các loại, rờ le nhiệt và CB 3 pha các loại, đèn năng lượng mặt trời và phốt máy bơm các loại, máy massager và gối trị liệu các loại. *Giá khởi điểm: 142.265.000 đồng (Một trăm bốn mươi hai triệu, hai trăm sáu mươi lăm ngàn đồng).
Xem chi tiết
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN:  VỤ 01 XE TẢI CỦA CTY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: VỤ 01 XE TẢI CỦA CTY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH DƯƠNG

22 tháng May, 23
Tài sản đấu giá: 01 xe tải (pickup cabin kép), nhãn hiệu NISSAN; Biển số: 61C-077.28; Số máy: YD25501419T; Số khung: UD40Z0604635; Hiện trạng xe: Xe cũ đã qua sử dụng, hay hư hỏng. Giá khởi điểm: 254.537.000 đồng (Hai trăm năm mươi bốn triệu, năm trăm ba mươi bảy ngàn đồng). Lưu ý: Giá trên đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT).
Xem chi tiết
THÔNG BÁO ĐGTS VỤ 04 QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CỦA CHI CỤC THADS TP DĨ AN

THÔNG BÁO ĐGTS VỤ 04 QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CỦA CHI CỤC THADS TP DĨ AN

22 tháng May, 23
04 Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bà Trịnh Thị Vân Anh và ông Phạm Văn Tỉnh bị đưa ra đấu giá để đảm bảo thi hành án. - Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 26.712.151.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ, bảy trăm mười hai triệu, một trăm năm mươi mốt ngàn đồng). Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Người mua được tài sản đấu giá chịu trách nhiệm nộp tất cả các khoản thuế, phí và lệ phí liên quan trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng (Trừ thuế thu nhập).
Xem chi tiết
iconTìm kiếm
iconThông tin - thông báo
Đăng ký nhận thông tin đấu giá

Hãy để địa chỉ email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi

Zalo
favebook